Rehabilitatsioonimeeskond

Meie meeskonnas töötavad:

Sotsiaaltöötaja nõustab (informeerib, juhendab, jõustab, motiveerib) ja koordineerib teenuseid sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada inimese edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet. Aktiveerib inimese lähivõrgustiku, vahendab kogukonna ressursse, konsulteerib avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrkustike liikmetega, et toetada inimest rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel). Sotsiaaltöötaja on ka kontaktisikuks kogu rehabilitatsiooniteenuse vältel ning tema poole saab pöörduda kõigis teenusega seotud küsimustes.

Psühholoog nõustab inimest tervise olukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Arendab inimese potentsiaali ja valmisolekut eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja võimalikult iseseisvaks elamiseks. Nõustab ja motiveerib võrgustikuliikmeid, et toetada inimest rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Pingeliste pere- või paarisuhete korral pakume perenõustamist.

Eripedagoog arendab eripedagoogiliste võtetega kognitiivseid, kommunikatsiooni-, sotsiaalseid, õpi- ja muid oskusi. Nõustab võrgustikuliikmeid, sealhulgas inimese tegevusvaldkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum).  Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, soovitab vajalikku spetsialisti.

Logopeed arendab kõne-eelset kommunikatsiooni. Arendab või taastab verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivset kommunikatsiooni. Hindab abivahendite vajadust, soovitab ja õpetab kasutama sobivat abivahendit. Nõustab inimest või tema võrgustikuliikmeid  kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustab neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

Füsioterapeut hindab inimese motoorset sooritusvõimet ja hindab tegevuskeskkonda ning soovitab tegevuskeskkonna kohandusi (võimaluse korral viib ellu). Koostab ja rakendab individuaalseid liigutuslikke sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavaid, taastavaid, soodustavaid ja/või säilitavaid füsioterapeutilisi programme (harjutuskavasid), mida anda inimesele iseseisvaks harjutamiseks oma toimetuleku säilitamiseks või parendamiseks ning hindab tegevuse tulemuslikkust koos inimesega. Hindab abivahendi vajadust, soovitab sobivat abivahendit ja õpetab seda kasutama. Nõustab inimest ja tema võrgustikuliikmeid, sealhulgas õpetab ergonoomilise abistamise võtteid võrgustiku liikmetele inimese abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.

Kogemusnõustaja nõustab, vahetab teadmisi ja kogemusi ning pakub emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist tuge oma isikliku kogemuse kaudu.